تبلیغات

تبلیغات

آیین طریق

مجموعه : فرهنگ و هنر
آیین طریق
آیین طریق

کاووس کیانی که کی اش نام نهادند       
       کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟

خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان   
  این ملک که بغداد و ری اش نام نهادند

با خاک عجین آمد و از تاک عیان شد       
       خون دل شاهان که می اش نام نهادند

صد تیغ جفا بر سرو جان دید یکی چوب    
       تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهاند

دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی   
        مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند

آیین طریق از نفس پیر مغان یافت           
        آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

 

تبلیغات