تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

نکات زندگی در اس ام اس

برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید . نادانی ، خودخواهی به بار می آورد هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی . آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد پیران جهان دیده برای گفتگو مانع تراشی نمی کنند اسنخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست آنکه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت . آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست خودت را بشناس اما به آن مبال راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است . نگاه زمینیان ، تهی است از انوار آسمانیان . بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای. بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی انسان خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند نکات سخت هم اساسی ساده دارند سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است با بردباری همه چیز در چنگ توست . در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست روشنایی روز ، دلیل و برهان نمی خواهد هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد . اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند تنها با از خودگذشتگی برای دیگر آدمیان می توان جاودانه شد خار های کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد
 
 

تبلیغات