تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 8

بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند

پریدن کار دل است و قدم زندن کار عقل، اگر لذت جهان خواهی با دل همسفر شو و اگر مقصد خواهی آهسته رو

زندگی همانند هنر نقاشی کردن است با مداد مشکی ولی بدون پاک کن

زندگی درس حساب است، خوبیها را جمع، بدیها را کم ، خوشی‌ها را ضرب و شادیها را تقسیم کنیم

زندگی نکن برای مردن، بمیر برای زندگی کردن

زندگی تفریح است میان تولد و مرگ

تبلیغات