تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
غنی شدن روابط نتیجه مجازات ظالمان نیست، بلکه ثمره بخشندگی و رحمت از جانب مظلومان است.ماکس لوکادو
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنچه می خورید باعث زخم معده نمیشود ، بلکه آنچه شما را می خورد موجب پیدایش این زخم می شود . فونتاکو
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مهمترین نکته در مورد انگیزه، ایجاد هدف است، همواره باید هدفی داشت . فرانس لوریو اسمیت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ترس می تواند پیشرفت و رشد به همراه آورد اما این پیشرفت هم در نهایت توان آرام سازی روان آدمی را ندارد ، سخن دلنشین خردمندان دل ها را آرام می کند . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برای هدایت مردم پشت سرشان حرکت کن . لائوسته
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست . فردریش نیچه
 
 

تبلیغات