تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شعر میلاد نور

مجموعه : فرهنگ و هنر

شعر میلاد نورجشن میلاد امام دوازدهم آمد پدیدشعر میلاد نور

شعر میلاد نورروز وجد مؤمنات و مؤمنین آمد پدیدشعر میلاد نور
شعر میلاد نوردرّة التّاج فضیلت جوهر علم لدنشعر میلاد نور
شعر میلاد نورحضرت بقیه الله آمد پدیدشعر میلاد نور
شعر میلاد نوریك فلك مجد و كرامت یك جهان اجلال و فرّشعر میلاد نور
شعر میلاد نوردر رخ انسان به چهرى دلنشین آمد پدیدشعر میلاد نور
شعر میلاد نوریك جهان تسلیم یك عالم رضا یك دهر فضلشعر میلاد نور
شعر میلاد نورآسمانى آفتابى بر زمین آمد پدیدشعر میلاد نور


تبلیغات