تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مذهبی حدیث

مجموعه : احادیث
مذهبی حدیث
امام سجاد علیه السلام فرموده است:« مهدی علیه السلام به مدت یک سال برای
گِردآمدن سپاه مبارزه می‌کند.»
اما چنان که گفته شد مرحله اول و دوم ظهور ــ که به جمع آوری نیرو می‌گذرد ــ حدود
هفت ماه به طول می‌انجامد. و این مدت با دوره‌ی یک ساله‌ای که در این حدیث آمده،
منافات دارد.
این تنافی را به چند صورت می‌توان حل کرد:
1 آغاز مرحله نخست ظهور چند ماه قبل از رجب و خروج سفیانی می باشد، که زمان
جمع آوری نیرو به یک سال برسد.
2- مقصود از سال، سال تقریبی باشد نه یک سال کامل به اندازه دوازده ماه.
3- سال به اعتبار نو شدن سال و ورود محرم مقصود باشد.
4- بخشی از مرحله سوم ظهور نیز از زمان جمع آوری نیرو به حساب آمده باشد، چرا
 که امام علیه السلام در مدینه درگیری عمده ای ندارد و سپاه سفیانی در حجاز با اعجاز
 خداوند و در زمین فرو رفته و نابود گردیده است.
درگیری عمده و مهم امام علیه السلام در کوفه با سپاه دیگر سفیانی صورت می‌پذیرد؛
امام علیه السلام در راه مدینه به کوفه، مسیر خود را به سوی ایران منحرف می‌کند تا
نیروهای پرچم‌سیاه از خراسان به حضرت بپیوندند؛ بنابراین ممکن است زمان جمع‌آوری
نیرو تا آن موقع احتساب شده باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات