تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

زندگی : مسافر زندگی

زندگی :  مسافر زندگی
مردی جهانگردی شنید روحانی مقدسی در سرزمین خاور زندگی می كند. وسایلش را جمع كرد تا برود و شكوه و عظمت او را ببیند. وقتی به خانه روحانی رسید او را در كلبه محقری تنها یافت در حالی كه در آن خانه جز یك قفسه كتاب و میز و صندلی چیزی وجود نداشت.
مرد جهانگرد از روحانی پرسید: « پس وسایل خانه شما كجاست؟»
روحانی پرسید: « وسایل تو كجاست؟»
مرد جهانگرد پاسخ داد: « من وسیله ای ندارم. اینجا مسافرم.»
روحانی نیز پاسخ داد: « من هم وسیله ای ندارم. اینجا مسافرم …»
 

تبلیغات