تبلیغات

تبلیغات

مذهبی: لقمان حکیم

یکی از حکمای وارسته و صالح لقمان بوده. لقمان پیامبر نبوده ولی به قول پیامبر (ص)بنده ای بوده که بسیار فکر می کرده.ایمان و یقین او عالی بوده و خدا را می پرستیده و خدا نیز او را دوست داشته و نعمت حکمت را به او عنایت فرموده بود.

خصوصیات حضرت لقمان:
از کسانی بود که عمر طولانی کرد و عمرش را از 200 تا 560 و از قراری تا 3500 سال نوشته اند.

سلسله نسب او به ناحوربن تارخ(برادر ابراهیم) می رسد و بعضی او را پسر خاله یا خواهر زاده حضرت ایوب می دانند.

او از اهالی آفریقا بود از این رو سیه رو و دارای لبهای کلفت و درشت بود و پاهای بلندی داشت.او بیشتر عمرش را در فلسطین گذرانده است و قبرش نیز در(ایله)یکی از بنادر فلسطین است.

 
a