تبلیغات

تاریخچه پزشکی

مجموعه : پزشکی و سلامت

پزشکی دانش شناخت بیماری ها، تشخیص و درمان و جلوگیری از بروز آنهاست
تاریخچه پزشکی

در روزگاران کهن این دانش بر مردم ناشناخته بود، و بیماری ها را برآمده از عوامل فراطبیعی می دانستند، و برای درمان آنها به سحر و جادو دست می یازیدند. یونانیان در پیشرفت این دانش نقش به سزایی داشتند. دانشمندانی از جمله بقراط، ارسطو و جالینوس از مروّجان اصلی این علم در یونان باستان بودند. همگام با پیشرفت سایر علوم، روش علمی بنیانهای علم پزشکی را دگرگون نمود. پلایش مداوم دانسته ها و اطلاعات به همراه اکتشافات متعدد در رشته های علوم پایه پزشکی به علم نوین پزشکی منجر گردیده است.این علم اگرچه پایه های خود را از دانسته های گذشته گرفته است و هنوز نیز از علوم سنتی به عنوان منبع استفاده میکند ولی روش آن مبتنی بر استانداردهای سخت علمی است. در حال حاضر به دلیل گسترده شدن بسیار زیاد علاوه بر پزشکی عمومی، علم پزشکی به رشته های تخصصی و فوق تخصصی فراوان تقسیم گردیده است و همچنین ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با رشته هایی مانند داروسازی، علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی دارد.


پزشکی در ایران

در ایران باستان پزشکی سنتی شامل گیاه درمانی و دعادرمانی و جراحی بوده است. با برپایی دانشگاه هایی مانندگندی شاپور، پزشکی در ایران گسترش یافت، پس از اسلام نیز این روند ادامه یافت. از پزشکان بزرگ ایرانی در دوره? اسلامی می توان به ابن سینا، زکریای رازی و علی ابن سهل طبری اشاره کرد. پزشکی ایرانی ترکیبی از انواع طبابت های رایج اقوام چینی و هندی و عربی و غربی بوده است.

مکاتب پزشکی

روش درمان مغرب زمین در کل روش بقراطی نام دارد. از دیگر روشهای مهم درمانگری در جهان می توان از مکتب آیورودی هندی و پزشکی سنتی چینی و از جمله طب سوزنی نام برد.

مشاهیر پزشکی

ابوعلی سینا بقراط

پاستور، لویی

زکریای رازی

کخ،رابرت

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات