تبلیغات

معما :ایا شما در زمره 2درصد افراد با هوش در دنیا هستید؟

ایا شما در زمره 2درصد افراد با هوش در دنیا هستید؟پس مسئله زیر را حل  کنید و دریابید که در میان افراد باهوش جهان قرار دارید یا خیر
1-در خیابانی 5 خانه در پنجرنگ متفاوت وجود دارد
2-در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی میکنند
3-این 5 صاحب خانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند’سیگار متفاوت میکشند وحیوان خانگی متفاوت نگهداری میکنند
سوال:کدامیک از انها در خانه  ماهی نگه میدارند؟
1-انگلیسی در خانه قرمز زندگی میکند
2-مرد سوئدی یک سگ دارد
3-مرد دانمارکی چای مینوشد
4-خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد
5-صاحب خانه سبز قهوه می نوشد
6-شخصی که سیگار pal mall میکشد پرنده پرورش میدهد
7-صاحب خانه زرد سیگار dunhillمیکشد
8-مردی که در خانه وصطی زندگی میکند شیر می نوشد
9-مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند
10-مردی که سیگار blendsمیکشد در کنار مردی که گربه نگه میدارد زندگی میکند
11-مردی که اسب نگه داری میکند کنار مردی که سیگار dunhillمیکشد زندگی میکند
12-مردی که سیگار blue masterمیکشد ابجو مینوشد
13-مرد المانی سیگار princeمیکشد
14-مرد نروژی کنار خانه ابی زندگی میکند
15-مردی که سیگار blendsمیکشد همسایه ای دارد که اب مینوشد
البرت اینشتن این معما را در قرن 19 میلادی نوشت.به گفته وی 98درصد از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند!
 

تبلیغات