تبلیغات

تصاویری که هیتلر نازی اجازه انتشار آنها را نداد !

تصاویری که هیتلر نازی اجازه انتشار آنها را نداد !
در این عکس ها هیتلر در حالت های انفعالی نمایش داده شده در حالی که به یکی از سخنرانی هایش گوش می دهد و تلاش دارد تا بر روی حرکات دست و بدن و صورتش برای سخنرانی های بعدی تمرین کند. گویی که در حال بازی تئاتر سورئال است.

تصاویری که هیتلر نازی اجازه انتشار آنها را نداد !

 

هیتلر بعد از این که عکس ها را دید، خشمگین شد و دستور داد که نگاتیو آنها نابود شوند اما هافمن این کار را نکرد و برای نخستین بار آنها را در کتاب خاطراتش در سال 1955 با عنوان «هیتلری که دوست من بود» منتشر کرد. این تصاویر را روزنامه هافینگتون پست در وبسایت خود منتشر کرده است.

تصاویری که هیتلر نازی اجازه انتشار آنها را نداد !

تصاویری که هیتلر نازی اجازه انتشار آنها را نداد !

تصاویری که هیتلر نازی اجازه انتشار آنها را نداد !

تصاویری که هیتلر نازی اجازه انتشار آنها را نداد !

تصاویری که هیتلر نازی اجازه انتشار آنها را نداد !

a