تبلیغات

آشنایی با رشته مطالعات زنان

مجموعه : گوناگون
آشنایی با رشته مطالعات زنان

سخن از زن ، سخن تازه ای نیست. بیگمان ازآن زمان كه بشر تكلم آموخت و آن را به سمت هنر نبشتاری گسیل داد، از زن به عنوان یكی از اركان خلقت یاد نموده است.
خدا انسان را آفرید و آن را در دو جنس زن و مرد احسن تقویم نمود و حضرتش به خود تبارك فرستاد.از آن زمان هركس از دریچه ای به زن نگریست.او را در قالب وصف گاه تا مرحلة الوهیت تقدیس نمود و به ستایشش پرداخت و گاه … تقبیحش نمود. در عین حال سخن از حقوق زن همیشه نو است چرا كه نشان از امری است فرو گذاشته شده كه رنگ بی توجهی و داغ بغض را می نمایاند و حاكی از كم انگاشتن و نا انگاشتن است.

به راستی چرا باید از حقوق زن صحبت نمود و چرا بایدآن را به جامعة دانشگاهی سپرد ؟ و چرا در  دین مبین اسلام بر صحبت از زن و حقوق او تاْكید شده آنچنانكه سوره ای مستقل از كتاب وحی را به خود اختصاص داده است؟
خوشبختانه در ایران اسلامی با نهادینه شدن انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل حساسیت و توجه ویژة امام به مسائل زنان را شاهد بوده ایم.امام خمینی در گفتار و در عمل با مهارت و درایت اصول موضوع حقوق زنان و اصلاح و بهبود وضعیت آنان را جزء استراتژیهای اساسی انقلاب اسلامی و یكی از محورهای بازگشت به اسلام ناب محمدی (ص) معرفی نموده اند و این توجه توام با دور اندیشی امام باعث شد كه انقلاب اسلامی امروز پرچمدار نظام ارزشی و حقوقی اسلام برای زنان در مقابل نظامهای ارزشی سكولار و لائیك بشود. بدون شك استمرار چنین حركتی كه امام آ غاز گر آن بودند امروزه بدون پشتوانة كافی علمی و آكادمیك امكان پذیر نیست.
در دو دهة اخیر مراكز دانشگاهی جهان شاهد پدید آمدن و رشد جدید و با اهمیتی تحت عنوان مطالعات زنان بوده اند. این رشته كه به صورت میان رشته ای و با پیوند موضوعی با رشته های مختلف علوم انسان تأسیس گشته بسرعت گرایشهای متعدد تئوریك و كاربردی یافته و گستردگی فراوانی به لحاظ محتوایی داشته است.
رشتة مطالعات زنان در پی این باور بوده است كه در اثر قرون متمادی حاكمیت دیدگاههای منفی و متحجرانه نسبت به زنان از ابعاد گوناگون انسانی ، خانوادگی و اجتماعی و وجود محرومیتهای جدی سبب شده كه امروزه بناچار برای اصلاح این معضل به مسئلة زن توجه خاصی مبذول شود و رشته مطالعات زنان با هدف تربیت كارشناسان، مشاوران و مدیران صاحب نظر در عرصه های مختلف اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی كه توانمندی ارائة طریق در مسائل مربوط به زنان را داشته باشند و بتوانند دیدگاههای متعادل جنسیتی را در كلیة سطوح اجرائی و سیاستگذاری كشور ارائه كنند گشایش یابد.
به همین منظور بر اساس رأی صادره از در سیصد و هشتاد و ششمین جلسة شورای عالی برنامه ریزی مورخ 19/10/1378 برنامة آموزشی دورة كارشناسی ارشد رشتة مطالعات زنان بتصویب رسید ودر سال 1380 برای اولین بار در ایران ، همزمان در سه دانشگاه تربیت مدرس ، علامه طباطبائی (ره ) و الزهراء (س) و با پیشگامی دانشگاه تربیت مدرس در دو گرایش حقوق زن در اسلام و زن و خانواده آغاز به كار نمود که در حال حاضر فقط گرایش حقوق زنان در اسلام فعال است.
همچنین شورای برنامه ریزی آموزش عالی در هفتصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ 11/2/89 خود برنامه آموزشی دوره دكتری رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام را مصوب نمود.
اهداف :
– معرفی شاْن و نقش زن در جهان هستی از دید گاه اسلام
– تربیت نیروی انسانی متخصص درجهت آموزش و پژوهش در امور زنان
– تربیت نیروی انسانی جهت سیاست گذاری مطلوب در سطوح برنامه ریزی كشور
– تقویت بینش علمی نسبت به مسئلة زن جهت اصلاح نگرشهای اجتماعی و فرهنگی
نقش رشته :
– تربیت كارشناس در امور زنان جهت مشاوره در كلیة سطوح اجرایی كشور
– تربیت كارشناس جهت اجرای طرحهای مربوط به زنان در كلیة سطوح
– تربیت كار شناس جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور بانوان
– طرح مواضع كلی بینش اسلامی نسبت به زن به صورت علمی در سطح دانشگاهی برای اولین بار در ایران و جهان
برنامه درسی مقطع كارشناسی ارشد مطالعات زنان در آبان ماه 1387 پس از بازنگری های لازم توسط كمیته تخصصی منتخب معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید و به دانشگاه های ابلاغ گردید كه مشخصات آن به شرح ذیل می باشد :
مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان
امروزه حقوق زن یکی از مباحث اساسی در مجامع حقوقی و سیاسی جهان محسوب می شود. بحران هویت زن و خانواده یکی از رویدادهای تلخی است که جامعه کنونی را به شدت مورد آسیب قرار داده است. از آنجا که اصیل ترین نیازهای آدمی در ظرف خانواده تامین می گردد، و سعادت و سلامت جامعه به سلامت و سعادت زن( هسته خلقت و پرورش دهنده انسانیت) بستگی دارد.

توجه به جایگاه زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است. اما دوری از معنویت و التزام اخلاقی و رها کردن ارزشهای انسانی و خلاء حاکمیت اندیشه دینی و قانونگذاری الهی، چالش مذکور را با بن بست مواجه نموده و جایگاه زن و خانواده را دگرگون ساخته است. لذا پرداختن به مسایل و مباحث زنان و خانواده بر مبنای علوم مفید و احکام و مقررات دین اسلام امری ضروری است.

ضمن اینکه آشنایی به مباحث روز و نظریه های دانشمندان، آگاهی مورد نیاز جهت پاسخ به سوالات و شبهات لازم است. علاوه بر این که "حقوق زن در اسلام" در کشورهای اسلامی مطرح است، در مجامع علمی و پژوهشی کشورهای غیر اسلامی نیز مورد بحث و بررسی جدی است. از این رو ضرورت دارد این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد و ابعاد مختلف آن بررسی شود.

بر این اساس بر اندیشمندان و ارباب تفکر به ویژه مراکز آموزش دانشگاهی لازم است که در جهت تحکیم و تثبیت بنای خانواده کوشش نموده و با استمداد از خبرگان این عرصه جهت تامین این اهداف برنامه ریزی صحیحی بر پایه تفکرات دینی و هویت ملی ارایه نمایند. کمیته منتخب معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از ماهها تلاش و کار علمی و مشورت با صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی جهت تحقق اهداف مذکور، برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان مصوب 1378 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مورد بازنگری و با اعلام شرایط لازم مصوب کرده است و شرایط اجرایی آن را مشخص نموده است.
ضرورت و اهمیت دوره
خانواده به عنوان مهمترین و پایدارترین تشکل و گروه اجتماعی نقش بسزایی در جامعه و توسعه آن دارد. شناخت دقیق حقوق و مسولیتهای اعضای خانواده اسلامی که زن(به عنوان همسر و مادر) نقش اساسی در آن دارد، تا در جهت تربیت برنامه ریزان و سیاستگذاران آینده زمینه تقویت جایگاه زن و خانواده قدمهایی برداشته شود. لذا در كمیته منتخب بازنگری رشته مطالعات زنان در دو گرایش 1- زن و خانواده 2- حقوق زن در اسلام به تصویب رسید.
اهداف دوره
-درک دیدگاههای اسلام درباره زن و خانواده بر پایه منابع اصیل در جهت تبیین مبانی اندیشه دینی و طرح نظام حقوقی اسلام
-دفاع از اسلام در برابر پرسشها و شبهات مطرح درباره زن و خانواده با استناد به منابع دینی و علوم روز
– ارتقا و توسعه پژوهش در مسایل زن و خانواده با مطالعات عمیق اسلامی
-نقد و بررسی نظریه ها و مکاتب
-تولید علم بومی در حوزه مطالعات زنان، ارتقا جایگاه زنان و خانواده در جامعه بر اساس تعلیمات اسلامی
-زمینه سازی برای تربیت نظریه پردازان و کارشناسان متعهد جهت سیاستگذاری مطلوب در سطوح مختلف برنامه ریزی کشور
طول دوره كارشناسی ارشد:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات زنان پنج نیمسال تحصیلی است.
 طول دوره دكتری:
طول این دوره چهار سال می باشد.
شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات زنان:
کسانی می توانند داوطلب ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته این رشته شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف: پذیرفته شدن در امتحان ورودی و مصاحبه علمی
ب: دارا بودن گواهی نامه کارشناسی از داخل کشور یا معادل آن از کشورهای دیگر به تشخیص مراجع صلاحیتدار یا معادل حوزه.

تبلیغات