تبلیغات

عکس هایی از خطاهای جالب تصویری در فیلم های جنگی

عکس هایی از خطاهای جالب تصویری در فیلم های جنگی

 
  سكانسهای فیلمهای جنگی همانند محتوای آن از سرسختی مخصوص خود برخوردار است.

گرفتن این سكانسها هم به نوبه خود مشكل است چرا كه در كنار رعایت جنبه های میدانی فیلم باید از وقوع خطاهای ممكن نیز جلوگیری كرد.

بنابراین ساخت فیلمهای جنگی و نظامی به همین آسانی نیست و خطاهایی گذشته از جزئیات داستان در بخشهای مختلف ساخت یك فیلم به چشم می خورد.

«طلوع باز سیاه» محصول (2001)

موقعیت دستكشها

عکس هایی از خطاهای جالب تصویری در فیلم های جنگی

 
«پشت خط دشمن» محصول (2001)

«میله آهنی» به جای شاخه چوبی

عکس هایی از خطاهای جالب تصویری در فیلم های جنگی

 

«نجات سرجوخه رایان» محصول (1998)
سوراخ گلوله در سینه

عکس هایی از خطاهای جالب تصویری در فیلم های جنگی

 
«قفسه درد» محصول 2009)
دست عوامل پشت صحنه

عکس هایی از خطاهای جالب تصویری در فیلم های جنگی

 
«دشمن دم در» محصول (2001)
«چسب زخم روی پیشانی»

عکس هایی از خطاهای جالب تصویری در فیلم های جنگی

 
«انیك آخرالزمان» محصول (1979)
«سایه فیلمبردار» پشت یكی از كاراكترهای فیلم

عکس هایی از خطاهای جالب تصویری در فیلم های جنگی

 

 سینما خبر

 

تبلیغات