تبلیغات

ما و ماه

مجموعه : فرهنگ و هنر
ما و ماه

 

ماه در اوج آسمان می رود


و ما در گوشه ای از شب


همچنان به گفتگوی دست ها


گوش فرا داه ایم و ساکتیم


و در چشم های هم یکدیگر را میخوانیم


در چشم های هم یکدیگر را می بخشیم


و من همه دنیا را در چشم های او می بینم


و او همه ی دنیا را در چشم های من میبیند


و ما در چشم های هم ساکتیم


و در چشم های هم می شنویم


و در چشم های هم یکدیگر را می شناسیم


یکدیگر را می بینیم


و چشم در چشم هم


و گوش به زمزمه لطیف و مهربان دست ها خاموشیم


و ماه در اوج آسمان می رود
دکتر علی شریعتی 1343
a